Privacy Policy


De Huisarts is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer wij zorg aan u verlenen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, telefoon, website, e-mailadres, overige contactinformatie, titulatuur, geboortedatum/-plaats‚ geslacht, nationaliteit en al die gegevens die noodzakelijk zijn voor de geneeskundige behandeling.

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel het leveren van geneeskundige zorg aan onze cliënten en alle direct daarmee samenhangende activiteiten.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op de AVG‚ meer bijzonder de daarin expliciet opgenomen grondslagen: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze patiënten aangaan; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en zonder dat daarbij onevenredige inbreuk op uw privacy wordt gemaakt.

De persoonsgegevens zijn alleen op een ‘need to know’ basis toegankelijk voor geautoriseerde personen binnen onze praktijk. Wij zullen persoonsgegevens alleen aan derden bekend maken indien en voorzover dat nodig is voor de uitvoering van onze geneeskundige dienstverlening en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt en de beveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch) die wij toepassen voldoen aan de in de eerstelijns zorg geldende standaarden. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Copyright © De Huisarts 2021