Privacy Policy


Privacyregels zijn te vinden in de wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP) en in de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Huisartsenpraktijk en website

In onze huisartsenpraktijk en via de website kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Onze huisartsenpraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking door ons van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om uw persoonsgegevens (en alle medische informatie) vertrouwelijk te behandelen.

Wij hebben onze ICT omgeving en onze processen zodanig ingericht dat deze voldoen aan de laatste standaarden in onze branche. Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u door ons verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  Een afschrift wordt kosteloos verstrekt.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en/of de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. U vind dit formulier onderaan deze pagina.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze zorgverleners hebben voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld op grond van de wettelijk of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Daarnaast kunnen in het kader van de behandeling uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens via het Landelijk Schakelpunt

De huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens beveiligd uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.
Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een paar weken nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt elektronisch aan de nieuwe huisarts overgedragen. Wij mogen het originele dossier niet aan u meegeven. Wel heeft u recht op inzage in en een kopie van uw dossier.

Meer informatie over uw medisch dossier?

Op de volgende website is meer informatie over uw medisch dossier te vinden:

Contact

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze praktijk.


Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens

Indien u een aanvraag voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens bij onze huisartsenpraktijk wilt indienen kunt u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier printen, invullen en ondertekenen.

Wij verzoeken u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Het verwerken van de aanvraag kan enkele dagen in beslag nemen.
Indien aan uw verzoek kan worden voldaan wordt het afschrift per post naar u verstuurd. Als u er de voorkeur aan geeft het afschrift persoonlijk (of door een gemachtigde) op te halen bij de praktijk dan kunt u dit op het formulier aangeven.Copyright © De Huisarts 2021